• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Политика за защита на личните данни

За целите на своята дейност търговско дружество „Толедо Консулт“ ЕООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения или посредством взаимоотношенията ни с Администратор на Вашите лични данни и как и защо използваме тези данни.

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Категории субекти,чиито лични данни обработваме:

Във връзка със сключване и изпълнение на трудови договори между нас и наши служители, както и с цел изпълнение на договора за услуга,сключен между нас и Вас или между нас и нашите клиенти-Администратори на лични данни-обработваме информация относно следните Субекти на данни:

Физически лица, ползватели на Сайта без регистрация

Физически лица, отправили запитвания(вкл.чрез обаждания),искания,сигнали,жалби или друга кореспонденция към „Толедо Консулт”ЕООД.

Физически лица, информация, за които се съдържа в запитвания(вкл.чрез обаждания), искания,сигнали,жалби или друга кореспонденция отправена към „Толедо Консулт”ЕООД.

Физически лица, с които ние сключваме договори за услуги.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от наши клиенти, в качеството им на администратори.

Лични данни,които обработваме:

Невъзможно е да сключим договор с Вас и да го изпълним, да предоставим нашите услуги на Вас или на нашите клиенти-администратори на Вашите лични данни, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна.Вие сами решавате дали и как да използвате нашите услуги и/или възможносттите за сключване на договор за услуги. Личните данни, които обработваме са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея и/или да сключим съответния договор.

В зависимост от конкретните цели и основания „Толедо Консулт“ ЕООД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

идентификационни данни – три имена, адрес ;ЕГ; диагнози по болнични листове

данни за контакт - телефон, e-mail.

На следващо място,с цел отговор на запитвания,искания или други въпроси,отправени в комуникацията към „Толедо Консулт”ЕООД,постъпила чрез електронни форми в сайта: http://toledoconsult.com/ ,чрез обаждания ,чрез изпращане по регулярна или електронна поща,Ние съхраняваме и обработваме тази информация,както и резултата от това обработване.

„Толедо Консулт”ЕООД може да обработва и други Ваши лични данни в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната форма за съгласие , изпратена до нас на хартиен носител или електронен път

Правни основания за обработване

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

Законови задължения, приложими спрямо дружеството;

Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;

В някои случаи обработваме личните ви данни само след предварителното съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел,поради която обработваме Вашите лични данни,е свързана със сключване и изпълнение на трудови договори между нас и нашите служители,както и с цел на изпълнение на договори за услуга сключени между нас и Вас или между нас и наши клиенти – Администратори на лични данни.Също така ,ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас.

„Толедо Консулт”ЕООД събира,използва и обработва информацията ,описа по-горе,за целите ,предвидени в настоящата Политика,които могат да са свързани със:

-сключването на договор между Вас и „Толедо Консулт”ЕООД или между Администратор ан Вашите лични данни и „Толедо Консулт”ЕООД;

-изпълнение на така сключения договор,като следва да имате предвид,че може да задържим Вашите данни за разумен период от време след прекратяване на договора,за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания,гаранции и т.н,и да да изпълним всички правни задължения за запазване на данни за транзакции;

-подготовка на необходимите документи,изискуеми от нашите клиенти по Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,Закона за данък върху добавена стойност,Закона закорпоративното подоходно облагане,Закона за данъците върху доходите на физическите лица,Закона за местните данъци и такси и други;

-подготовка на необходите документи ,изискуеми от нашите клиенти във връзка с регистрирането на търговски дружества;

-защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите на „Толедо Консулт”ЕООД

-изпълнението на законови задължения на „Толедо Консулт”ЕООД

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от

необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законите интереси на „Толедо Консулт”ЕООД и/или трети лица,което е свързано с:

-осъществяване на комуникация с Вас,включително по електронен път по важни въпроси,свързани със сключване и изпълнение на трудови договори,както и с цел изпълнение на договори за услуга,сключени между нас и Вас или между нас и нашите клиенти-Администратори на лични данни;

-приемане и обработване на запитвания,искания и друга кореспонденция;

-осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Дружеството,включително и по съдебен ред и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интересина другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе критерии.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона изисквания за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответното разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Общия регламент относно защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни

В случай, че клиентът не предостави необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави заявените услуги.

На кого се предават или разкриват личните данни?

„Толедо Консулт”ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин освен описаните в тази Политика и в предвидените в закона случаи.

Личните данни на клиентите на дружеството се предоставят на следните категории получатели:

Нашите служители;

Компетентни органи, които по силата на нормативен от имат правомощия да изискват от „Толедо Консулт“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни/регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;

Трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на Дружеството;

Лица,за които имаме Вашето изрично съгласие за предоставяне на личните Ви данни;

Нашият уеб сайт съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни.Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове,имайте предвид, че те имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила.

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Личните данни на клиентите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Данни на наши служители,фигуриращи във ведомости за заплати,съгласно чл.42 от Закона за счетоводството-50г.след прекратяване на трудовият им договор.

Точност на информацията

„Толедо Консулт”ЕООД не носи отговорност за верността на предоставените от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на нас на каквато и да е информация да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Сигурност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни,предвидени в Общият регламент относно защита на личните данни.

Дружеството е приело необходимите правила и процедури,свързани с законосъобразното обработване на Вашите лични данни,включително план за действие при нарушение на сигурността на данните,установила е структури по предотваряване на злоупотреби и пробиви в сигурността,които подпомагат процесите по законосъобразно обработване,опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

Права на субектите на данните

Съгласно Общият регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права,които може да упражните чрез изпращане на електронно съобщение на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с приложена молба

 

Право на информираност- Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни, във връзка с обработването им;

Право на достъп – Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Вашите лични данни , да получите достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това;

право на коригиране - при непълнота или неточност в данните, които Дружеството обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

право на изтриване на лични данни(право „да бъдеш забравен”), които се обработват без правно основание;

право за уведомяване на трети лица-В случай ,че е приложимо,Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни ,по отношение на корегиране,изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

право на ограничаване на обработването - Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Вашите лични данни,ако са налице основания за това ,предвидени в него

право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

право на преносимост на личните данни – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор.

Право на оттегляне на съгласие-Вие имате право ,по всяко време , да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни-Вашето съгласие.Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на „Толедо Консулт“ ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес:

гр. София 1592,

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

интернет страница: www.cpdp.bg.

Контакти

Въпроси и искания ,свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни,можете да отправите към „Толедо Консулт”ЕООД:

Адрес за кореспонденция:гр. София, п.к. 1164,

kв. Лозенец, ул.”Якубица” № 15, ап.9,

ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,

моб.т.:+359 882 81 61 95

Актуалност и промени на Политиката за сигурност на личните данни

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящото съобщение за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Дата на актуализация: 25.05.2018 г.

X

Right Click

No right click