• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Издаване на документи за осигурителен стаж образец УП-3

Написана от Administrator. Posted in УКАЗАНИЯ НОИ

91-01-138 от 29.05.2013 г. относно издаване на документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ"
ДИРЕКЦИЯ "ПЕНСИИ"

 

ДО
ТП НА НОИ
ГР. ....................

Във връзка със зачестилите случаи на неправилно издадени документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време, обръщаме внимание за следното:
На основание чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО регламентира, че за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия. Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31 декември 2004 г. - в часове, дни, месеци и години за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски.
Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6, ал. 2 от КСО, за времето след 31 декември 2002 г., които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време - чл. 38, ал. 3, т. 2 от НПОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от НПОС осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.
В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3, в графа 5 осигурителят вписва продължителността на осигурителния стаж за времето, посочено с графи 3 (датата, на която лицето е постъпило на работа) и 4 (датата, на която лицето е напуснало работа), изчислен по начина, посочен в чл. 9 от КСО, чл. 38 и чл. 39 от НПОС. Поради това продължителността на осигурителният стаж на лицата, които работят при непълно работно време, следва да се отразява в работни дни. Незаконосъобразно е в удостоверението обр. УП-3 продължителността на осигурителния стаж да бъде отразена в календарни дни от страна на осигурителите, за осигурените при тях лица, които работят на непълно работно време.

С оглед уеднаквяване на практиката при извършване на проверките на образците за пенсиониране даваме следните примери:

Пример 1:
От 9 ноември 2009 г. до 30 ноември 2009 г. включително, лице работи по трудово правоотношение при непълно работно време - 4 часа, при законно установено работно време - 8 часа.
Осигурителният стаж се изчислява, като работните дни в посочения период се определят по следния начин:
16 раб. дни х 4 часа = 64 часа;
64 часа : 8 часа = 8 работни дни.
В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3 на лицето, за посочения период осигурителят следва да впише 8 работни дни осигурителен стаж.
Тъй като лицето е работило при непълно работно време, осигурителят следва да посочи в удостоверението обр. УП-3 законоустановеното за лицето работно време - 8 часа и непълното работно време при което е работило - 4 часа.

Пример 2:
От 27 май 2010 г. до 13 август 2010 г. включително, лице работи по трудово правоотношение при непълно работно време - 5 часа, при законно установено работно време - 7 часа.
Осигурителният стаж се изчислява, като работните дни в посочения период се определят по следния начин:
2 м. х 22 раб. дни + 3 раб. дни (за м. май) + 10 раб. дни (за м. август) = 57 раб. дни;
57 раб. дни х 5 часа = 285 часа;
285 часа: 7 часа = 40 работни дни и 5 часа.
В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3 на лицето, за посочения период осигурителят следва да впише 40 работни дни и 5 часа осигурителен стаж.
Тъй като лицето е работило при непълно работно време, осигурителят следва да посочи в удостоверението обр. УП-3 законоустановеното за лицето работно време - 7 часа и непълното работно време при което е работило - 5 часа.

 

На основание чл. 38, ал. 17 от НПОС при преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни и часове, се превръща в календарни дни. При изчисляване на общия осигурителен стаж, пенсионните органи преобразуват удостоверените в обр. УП-3 работни дни в календарни. 

X

Right Click

No right click