• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие
Относно: Авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества
Относно: Данъчно третиране при участие на служители в план за стимулиране чрез участие в капитала
Относно: Учредяване на право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа
Относно: Данъчно третиране на доставка на недвижим имот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Относно: Командироване на физическо лице-собственик, полагащ труд по договор за управление и контрол (ДУК)
Относно: Третиране на незакрити вземания и задължения на починал клиент на кантора по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Относно: Деклариране и продажба на доходи от продажба на акции и дялове
Относно: Услуги между застрахователен агент и застрахователен брокер
Относно: Данъчно третиране и деклариране на криптовалути II
Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки, извършвани от електронен магазин
X

Right Click

No right click