• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Относно: Какъв ще е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД

Posted in СТАНОВИЩА,УКАЗАНИЯ НАП

Изх. № 92-00-3 от 15.02.2016 г.

 Относно: Какъв ще  е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД

    Във връзка с постъпило запитване вх.№ ..15.02.2016г. в Дирекция ОДОП ….., относно данъчно облагане на получени доходи от предоставени права за публикуване на реклама на интернет сайт, Ви уведомяваме за следното:

Описана в запитването фактическа обстановка : Създали сте сайт за публикуване на реклами, като сте сключили договор с GOOGLE ADSENSE IRLANDIYA и сте дали разрешение да се публикуват реклами и друго съдържание, както и  полета за търсене и резултата от това търсене. Съгласно общите условия на този договор, ще получавате заплащане в зависимост от броя на кликванията върху рекламите, показани във Вашия сайт, броя валидни импресии на реклами, показани във вашия сайт или други валидни събития, извършени във връзка с показването на реклами. Посочвате, че през 2015г. имате такива плащания. Искате да подадете ГДД и да платите данък върху получения доход.

Поставен е следният въпрос:

Какъв е вида на дохода, който сте получили, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в годишна данъчна декларация?

След разглеждане на поставеното запитване и приложените общи разпоредби на договора, както и копие на извлечения от получени плащания и като се съобрази действащата нормативна уредба изразявам следното становище:

Вие сте регистриран като земеделски производител и отделно като физическото лице сте създали интернет страница (сайт, блог и т.н.), като съответно извършвате определени разходи по поддържането й. Създаденият сайт не е свързан с дейността по земеделската продукция, а изцяло съдържанието му е предназначено за  публикуване на реклами и търсене на такива и гледане на същите.

Създаването на интернет сайт с цел, чрез същия да се реализират доходи, поддържането на такъв и поемането на разходите за това може да се определи като дейност по занятие с цел да се реализира печалба.

Търговец е всяко лице, което по занятие извършва някоя от дейностите изрично изброени в чл.1 от Търговския закон. Съгласно ал.2 на тази разпоредба, за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

Дейност по занятие е дейността, която се извършва системано с цел реализиране на печалба в личен интерес.

Предвид на така изложеното, извършваната от Вас дейност по създаването на рекламен сайт, поддържането на такъв и получаване на доходи с оглед използването му, следва да се определи като търговска.

           Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец - за физическите лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), независимо дали са регистрирани или не са регистрирани като еднолични търговци, се облагат по реда на чл.26 от ЗДДФЛ, а  годишната данъчна основата се формира по  реда на чл. 28 от закона.

Съгласно чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ, данъчната ставка е 15%.

Годишната данъчна декларация  се подава до 30 април на годината следваща годината на получаването на дохода. Във вашия случай следва да попълните приложение № 2 за доходите получени във връзка с рекламния сайт и приложение № 3 за доходите от дейността като земеделски производител.

Съгласно чл.6 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове.

В допълнение, в конкретния случай, следва да се съобразят и разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.

На основание чл.97а, ал.2 от закона, на регистрация по същия подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от същия закон с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

В тази връзка, по отношение определяне на статута на доставчика като данъчно задължено или данъчно незадължено лице, следва да имате предвид, че съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Ал. 2 от цитирания член на закона определя като независима икономическа дейност дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Изречение второ на същата разпоредба разширява кръга на независимата икономическа дейност, като постановява, че такава дейност “е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение”.

Предвид горните разпоредби, Вие попадате в хипотезата на данъчно задължено лице и е необходимо да се прецени наличието на другото условие – предоставянето на услуги да попада в чл.21, ал.2 и мястото на изпълнение да е на територията на държава членка.

Относно мястото на изпълнение на доставката, следва да се преценят характера на услугата и местоположението на получателя на доставката.

            Основното правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга е разписано в чл.21, ал.1 и 2 от ЗДДС /чл.44 и чл.45 от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 година на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност – Директивата за ДДС/ като водещ критерии при него е статута на получателя по доставката. Съществуват обаче специфични случаи, за които са разписани специални правила. Така например, ако извършваната услуга е свързана с недвижим имот, то приложение ще намери чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС /чл.47 от Директивата за ДДС/ и мястото на изпълнение на тази доставка ще е мястото, където се намира недвижимия имот.

Ако характерът на извършваната услуга или друго обстоятелство не обуславят прилагането на специално правило, както е в конкретния случай, то когато получателят по доставката е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС /чл.44 на директивата/. Получателят е данъчно задължено лице, когато е от държава членка и има валиден ДДС номер.

           Съгласно разпоредбата, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Доколкото в конкретния случай, физическото лице, в рамките на независима икономическа дейност, предоставя услуги  на данъчно задължено лице, установено на територията на държава членка, за физическото лице ще са налице основания за регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС.

X

Right Click

No right click