• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО

Posted in СТАНОВИЩА,УКАЗАНИЯ НАП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 20-12-42 от 27.04.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 19.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис.

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор от октомври 2015г. с ……….. ЕАД /България/ - клон Солун за извършване на строително ремонтни работи на обекти, находящи се на територията на гр. Солун в рамките на 30 календарни дни. На работниците, наети да извършат тези дейности се издадени Удостоверения А1 в изпълнение на Регламент на ЕС 833/2004 и 978/2009 като социално осигурителните вноски са платени в България на база на правилата за защита на работниците в приемащата страна: минимална заплата, продължителност на работното време, платен годишен отпуск, здравословни и безопасни условия на труд и т.н..

Поставени са следните въпроси:

Фактурирането и начисляването на съответното ДДС /в какъв размер да бъде/ при положение, че …….. ЕАД /България/ - клон Солун имат регистрация в ИКА /гръцката данъчна администрация/ по местонахождение със съответния VAT номер, различен от този на българска територия?

Как да се процедира по отношение на декларирането на ДДС и плащането му?

Необходимо ли е дружеството да се регистрира по ДДС в Гърция в конкретния случай?

Приложима ли е Спогодбата между Република Гърция и Република България за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и по-точно чл.5, т.3 и т.7 или друга директива, свързана с ДДС?

Във връзка с поставените въпроси, изразявам следното становище: Общото правилото за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Изключение от това правило се съдържа в чл. 21, ал. 4 от ЗДДС, като т. 1 визира услуги, свързани с недвижими имоти. Съгласно специалната разпоредба на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:

а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;

б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други. В случай, че извършвате доставки на услуги, свързани с недвижими имоти в Република Гърция, по смисъла на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, тези доставки са с място на изпълнение там, където са недвижимите имоти, в случая – в Гърция.

Видно от разпоредбата на ЗДДС, правилата за определянето на мястото на изпълнение на доставката са идентични, независимо от статута на получателя по доставката – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Съгласно чл.12 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Доколкото коментираните доставки са с място на изпълнение на територията на Гърция, за Вас като доставчик не възниква задължение за начисляване на данък по ЗДДС. По отношение на въпросът, свързан с необходимост от регистрация по ДДС в Гърция, следва да се запознаете със законодателството на Република Гърция. Въпросите, касаещи прилагането на чл. 5, т. 3 и т. 7 от СИДДО между Република Гърция и Република България са препратени за отговор по компетентност в Дирекция СИДДО при ЦУ на НАП.

Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)

X

Right Click

No right click