• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице,прилагане на ЗКПО и подаване на уведомление по чл.62,ал.5 от КТ

Posted in СТАНОВИЩА,УКАЗАНИЯ НАП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 1-ИТ-00-42 от 24.06.2016 г. Относно: Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице, прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане и подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр….. с вх. №…./2016г., сте поставили въпроси относно регистрация и задължения на клон на чуждестранно юридическо лице. Поставени са следните въпроси: 1. Съществуват ли законови пречки от данъчна гледна точка чуждестранно юридическо лице да регистрира клон в Република България? 2. Самостоятелен данъчен субект ли е според действащата законова уредба клона на чуждестранно юридическо лице? 3. Резултатът /печалбата/ от дейността на регистриран клон на чуждестранно юридическо лице подлежи ли на облагане в Република България? 4. Когато работодателят е чуждестранно юридическо лице с регистриран клон в Република България, къде следва да се подават уведомленията за сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори? Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище: Правната уредба на клона на чуждестранно лице се сдържа в чл.17а от Търговския закон (ТЗ) и е част от общата уредба на клона на търговците, уредена в глава пета на ТЗ от чл.17 до чл.20. Вписването на клон на чуждестранен търговец не води до възникване на нов правен субект, а само на обособена в териториално и организационно отношение негова част. Това означава, че клонът не притежава обособено имущество, различно от това на неговия принципал, но може да влиза в правоотношения с трети лица и да бъде контрагент по сделки, но с уточнението, че правата и задълженията по така сключените договори възникват направо в патримониума на търговеца. Затова и фирмата, под която се вписва, включва фирмата на търговеца и добавката „клон”, респективно „клон на чуждестранен търговец”. За данъчни цели чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, подлежат на облагане с данъци по реда на ЗКПО. Обект на облагане по реда на ЗКПО е печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност (чл.1, т.3 от ЗКПО), като на основание чл.5, ал.1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък. Според §1, т.2 от ДР на ЗКПО „Място на стопанска дейност” е мястото на стопанска дейност по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В обхвата на понятието попада и определено място, посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: клон; офис; кантора. Следователно, регистрираният клон на чуждестранно лице, съгласно българското законодателство, формира място на стопанска дейност на чуждестранното лице на територията на България. На основание чл.1, т.3, чл.2, ал.1, т.2 и чл.4, ал.2 от ЗКПО чуждестранно юридическо лице, разполагащо с място на стопанска дейност в България, е данъчно задължено лице по реда на този закон. По отношение на четвърти въпрос и предвид неизяснената фактическа обстановка, Ви информираме, че ако трудовото правоотношение с наетите лица е уредено на основание Кодекса на труда, то съгласно чл.62, ал.3 от същия кодекс работодателят е длъжен да изпрати уведомление за сключения трудов договор. Понятието „работодател“ следва да се разбира по смисъла, даден с §1, т.1 от ДР на Кодекса на труда: това е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател. Уведомлението се изпраща в тридневен срок от сключването на трудовия договор. Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се регламентират с Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда. Съгласно чл.1, ал.1 от Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ, работодателят е задължен да уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл.123, ал.1 от КТ или по чл.123а, ал.1 или ал.4 от КТ (приложение № 5). Компетентната териториална дирекция е тази по седалището на клона или по адреса на търговското представителство на чуждестранното лице. (чл.8, ал.1, т.4 от ДОПК) Изпращането на уведомленията се извършва чрез подаване в компетентната териториална дирекция на НАП или във всяка една териториална дирекция на НАП. (чл.1, ал.3, т.1 от наредбата)

Директор на Дирекция „ОУИ“ Бургас: (п) (не се чете)

X

Right Click

No right click