• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Данъчно облагане на доходи от отдаване под наем на общи части, които се управляват съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

Posted in СТАНОВИЩА,УКАЗАНИЯ НАП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 2-838 от 28.10.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от отдаване под наем на общи части, които се управляват съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Съгласно изложеното в него, собственици на общите части от жилищна сграда са отдали под наем пространство от покрива на блока за поставяне на антена и други съоръжения на един от мобилните оператори в страната. Договорът за наем е сключен на основание решение на общото събрание на собствениците. Няма регистрирано сдружение на собствениците. Поради тази причина се счита, че собствениците на общите части на блока в качеството им на физически лица следва да се облагат по реда на ЗДДФЛ, като платецът на дохода трябва да удържа и внася данъка. Между един от собствениците и счетоводителите на мобилния оператор са възникнали спорове относно това приложим ли е реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ при определяне на данъчната основа в този случай и по конкретно следва ли от дохода, който се изплаща от наемателят, да се приспадат 10% разходи за дейността. Във връзка с горното се желае изразяване на становище относно данъчно третиране на получените доходи от отдаване под наем на общи части, които се управляват съгласно ЗУЕС? При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 95/2006 г., посл., изм. ДВ, бр.66 от 26 юли 2013 г.) изразяваме следното принципно становище: Съгласно чл. 9 от ЗУЕС формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. Видно от изложеното във фактическата обстановка на запитването е, че в случая формата на управление на етажната собственост е общото събрание. С оглед на това в случая е приложима разпоредбата на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ (нова, ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.), съгласно която с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. За пълнота на изложението е необходимо да се поясни, че с направената промяна в закона отпада задължението на посочените наематели да издават образците на „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, тъй като облагането е с окончателен данък. Авансов данък по чл. 44, ал. 4 от закона не се дължи и за получените доходи наемодателите не са задължени да подават годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ. На основание чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ ставката на данъка за доходите по чл. 38, ал. 12 е 10 на сто. Важно е да се отбележи, че при облагане с окончателен данък на доходите от наем и друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост не се приспадат разходи за дейността в размер на 10 на сто, тъй като дължимият данък се определя на база брутната сума на начисления/изплатения доход. Механизмът за ползване на 10 на сто разходи е приложим при определяне на облагаемия доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ, но не и за обложените по чл. 38, ал. 12 от същия закон доходи от наем с окончателен данък. Предвид изложеното, в настоящия случай, при определяне на данъчната основа за дохода от наем на общите части на сградата в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците „X” ЕАД не следва да приспада разходи за дейността в размер на 10 на сто.

Директор на дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п) (не се чете)

X

Right Click

No right click