• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Относно: Коригиране на грешка при прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Posted in СТАНОВИЩА,УКАЗАНИЯ НАП

НАП Изх. №23-22-1728 / 07.12.2021 г.     

ЗКПО – чл.75, ал.1   

ЗДДС – чл.126                                      

 Относно: коригиране на грешка при прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1728/27.10.2021 г., относно прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Дружеството иска да получи указания за коригиране на грешка - неотразена в счетоводството приходна фактура, издадена през месец 08.2019 г., като същата не е отразена и в справката-декларация по ЗДДС за съответния данъчен период.

Предвид описаната фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Относно корекция на годишната данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО за 2019 г:

В глава 12 от ЗКПО е предвиден ред на корекция на годишната данъчна декларация, при допуснати счетоводни грешки.

В общоприетия смисъл счетоводни са грешките, допуснати като технически грешки, неверни изчисления, неправилно тълкуване на факти, пропуски при счетоводната отчетност, неправилно прилагане на определени нормативни актове и други.

Приходите от извършените сделки, респективно разходите свързани с тези приходи следва да намерят отражение в счетоводството на дружеството при спазване на принципа за текущо начисляване  - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят (чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството (ЗСч)).

Начинът на счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както и тяхното признаване са регламентирани със съответния счетоводен стандарт.

Правилата за признаване на приходи се уредени в т. 5 от Национален счетоводен стандарт 18 „Приходи“. Съгласно т. 5.1 от стандарта, приходът се признава, когато са изпълнени условията:

а)  е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;

б)  сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

в)   направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;

г)    приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

Предвид гореизложеното, при условие че фактурираната сделка е извършена през 2019 г., размерът на възнаграждението е определен, направените разходи във връзка с със сделката, могат надеждно да бъдат измерени, непризнаването на прихода през 2019г. се квалифицира като счетоводна грешка.

Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.

При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година (чл. 75, ал. 2 от ЗКПО).

Когато след коригирането на данъчния финансов резултат по чл. 75, ал. 1 възникне или се промени данъчната загуба за съответния минал период, прилагат се разпоредбите на глава 11. Данъчните финансови резултати за годините от допускане на грешката до нейното откриване се коригират по реда на чл. 75 така, че все едно грешката не е била допусната. За година на възникване на данъчната загуба се смята годината, през която е допусната грешката (чл. 76 от ЗКПО).

В ал. 3 от чл. 75 на закона се разграничени два случая за корекция на подадена за минала година ГДД:

  1. при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация;
  2. при откриване през текущата година нагрешка, свързана с минала/и година/и преди предходната година, данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

В случая изложен в запитването е налице втората хипотеза.

В срока по чл. 75, ал. 3 от ЗКПО органите по приходите следва да предприемат действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. Предприетите от органа по приходите действия следва да съответстват на допустимите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) механизми за установяване на данъчни задължения, включително и чрез ревизия по реда на чл. 110 и следващи от ДОПК.

Преценката на конкретните факти и обстоятелства, както и изборът на конкретните процесуални действия е от компетентността на териториалната дирекция на НАП по регистрация на дружеството.

Относно корекции на грешки по ЗДДС:

По силата на чл. 126, ал. 1 от закона на корекция подлежат допуснати грешки в подадени декларации вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри, като корекциите се извършват по реда на ал. 2 и 3 от с.з.

Чл. 126, ал. 2 от закона регламентира случаите, при които грешките са установени до изтичането на срока за подаване на справка - декларацията. В този случай грешките се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново съответните декларации и отчетни регистри .

В чл. 126, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС е уреден начинът на извършване на корекции на допуснати грешки в подадени декларации вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри, когато същите грешки са установени след изтичането на срока за подаване на декларациите. Грешките се поправят, като:

  1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри документи;
  2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

В конкретния случай грешката се дължи на неотразен документ (фактура) в дневника за продажби и същата следва да се коригира от лицето чрез извършване на необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включване на неотразения документ в съответния отчетен регистър за данъчния период на установяване на грешката (чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС).

Следва да се има предвид, че чл. 180 от ЗДДС предвижда санкция за  регистрираното лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове.

 

X

Right Click

No right click