• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Относно: Деклариране и продажба на доходи от продажба на акции и дялове

Posted in СТАНОВИЩА,УКАЗАНИЯ НАП

ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)  

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …..  постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-20/10.02.2023 г.

Изложена е следната фактическа обстановка:

През 2022 г. сте инвестирал сума в електронна платформа „eToro“, която предоставя възможност за закупуване на различни финансови активи, като акции, криптовалута, злато и др. Ползвали сте  функцията „Copy Trader“, като сте избирал даден инвеститор и по този начин се копира всяка негова операция по закупуване и продажба на финансови активи и др.

Твърдите, че няма възможност да се установи  какви налични акции  притежавате към 31 декември 2022 г. и това създава невъзможност да изпълните задължението, предвидено в чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ.

В допълнителен разговор по телефона посочвате, че нямате яснота и относно облагането на дохода от продажба на акции, дялове и др. финансови активи.

Задавате въпросите:

  1. Как точно да се декларира информация, изискваща се по чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, при така описаните обстоятелства?
  2. Как се формира облагаемата основа от продажба на финансови активи и какъв е начинът за деклариране на такъв вид доход?

          С оглед на изложената фактическа обстановка и действащото данъчно законодателство, изразявам следното становище:

Инвестирали сте сума в електронна платформа за търговия с финансови инструменти. „Copy  Trading“ на „eToro“  позволява да се копира и да се търгува автоматично въз основа на движенията на други търговци. Избира се инвеститора, когото лицето иска да копира и автоматично  започва да  отразява позициите му.

От така изложеното може да се направи извод, че лицето, което инвестира определена сума,  започва да  копира действията по сделките на добър и известен търговец като лично не закупува въпросните акции и други финансови активи. Същото реализира печалба или загуба на база сделките на трето лице в процентно съотношение към инвестираната сума.

Дали инвестирането и копирането на действията на известен „трейдър“ като резултат води до придобиване на акции на Ваше име, следва да установите чрез администратора на платформата.

Ако Вие лично не закупувате акции чрез платформата и с участието Ви в „Copy Trader“ не се закупуват от Ваше име такива, в този случай Вие няма  да притежавате акции от чуждестранни лица и следователно не сте задължен да подавате информация по реда на чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ.

Само лицата, които  притежават към 31 декември на данъчната година акции или дялове на чуждестранни дружества  посочват същите в Част І на Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчното третиране на доходите от продажбата на акции, дялове и други финансови активи по реда на ЗДДФЛ е следното:

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Когато доходите от сделки с акции не са реализирани чрез регулиран пазар, същите не са  в обхвата на необлагаемите доходи съгласно нормата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. Те ще  подлежат на облагане по реда чл. 33, ал. 3 и свързаните с него разпоредби на ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

Положителната разлика подлежи на облагане с 10% данък.

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ, реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Съгласно ал. 5 и ал. 6, т. 1 и т. 3 на същата правна норма продажната цена включва всичко, придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари, а цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото или нула, когато няма документално доказана цена.

Обръщам внимание, че съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.

 Същият се декларира с ГДД в приложение № 5. Декларацията се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на доходите, като в същия срок се внася и дължимият данък (чл. 53,  ал. 1 от ЗДДФЛ).

 Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.  

X

Right Click

No right click