• ТоледоКонсулт
 • ТоледоКонсулт
 • ToledoConsult
 • ToledoConsult

Относно: Доходи от дивиденти, разпределени под формата на нови акции

Posted in СТАНОВИЩА,УКАЗАНИЯ НАП

     Изх. № М-24-36-19 Дата: 09. 05. 2022 год.                                     

ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 4;                                         

ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1;

ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 4.                                                                                                                                                                                                                                                         

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с получени доходи от дивиденти, разпределени под формата на нови акции. 

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. № М-24-36-19/14.03.2022 г., e изложена следната фактическа обстановка:

През 2021 г. сте закупил акции в американска компания, която представлява REIT дружество (аналог на българските акционерни дружества със специална инвестиционна цел – АДСИЦ) на име R… I… което решава да закупи второ REIT дружество на име V... След приключване на сделката, недвижимите имоти на двете дружества стават собственост на R… I…. Тази компания решава да отдели собствеността върху офисните помещения в отделно дружество, което води до отделяне (Spin-off) на трета изцяло нова компания – O…, която притежава и управлява всички офисни помещения. Понеже всички цитирани компании са публично търгувани и фактически акционерите са техни собственици, то собствеността на акционерите на R… I…. автоматично се превръща и в собственост на новото дружество. За целта, от R…. I…. обявяват, че всеки акционер, за всеки свои 10 притежавани акции на компанията, ще получи по 1 (една) акция от O…., като това раздаване на акции ще бъде под формата на (специален) дивидент. В официалната документация на американските дружества се посочва, че събитието (разпределяне на специален дивидент), което се случва на 12.11.2021, е облагаемо за целите на федералното подоходно облагане в САЩ, като се посочва и „справедлива цена“ на акциите на O… към тази дата – $20.6272. Като акционер, притежаващ 85 бр. акции на R…. I….. сте получил 8 броя акции на O…., и отделно $10.65 за останалите 5 акции. Акциите са закупени на Ню Йоркската фондова борса, на нея са получени и акциите на O….. и при последваща продажба ще бъдат продадени по всяка вероятност там.

Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:

 1. В случай че ЗДДФЛ третира получените акции като непаричен доход, то следва ли да се обложи с данък 5% (дивидент) в/у обявената от дружествата „справедлива цена“ към датата на придобиване за 8-те O… акции + 5% в/у останалата сума от $10.65?
 2. Аналогично на опция 1, но с цена определена по различен начин. В случай че ЗДДФЛ третира получените акции като непаричен доход, как следва да се определи пазарната им цена – примерно цената при отваряне на пазарите, цената при затваряне, средна цена за деня, или някакъв друг метод?
 3. Следва ли акциите да не се облагат с данък при придобиването им, а единствено частичната сума от $10.65? В този случай правилно ли е цената на придобиване на акциите да е „0“, и в бъдеще, след продажбата им да се обложи реализираната сума от продажбата със ставката за доход от акции – 10%?
 4. Каква следва да е декларираната цена на придобиване в Приложение 8 на притежаваните акции?
 5. При продажба на акциите, върху които е заплатен данък дивидент, трябва ли да се обложи реализираната печалба при продажбата им (ако има такава), и как се смята тази реализирана печалба?
 6. Следва ли получените дивиденти да се декларират в Приложение 8 и ако „да“, с какви параметри?
 7. Във връзка с горните въпроси желаете да получите разяснения относно прилагането на СИДДО между Р България и САЩ.

Отделно от изложеното по-горе сте посочили, че работите по трудово правоотношение в компания, местно юридическо лице, със собственик на капитала немско дружество, която разпределя на служителите си по няколко акции от дружеството майка, която е публично търгувана. Според условията на разпределянето акциите ще се съхраняват чрез компания (банка), избрана от работодателя, и няма да са достъпни за разпореждане от притежателите им (служителите) до пенсиониране или до напускане на компанията. Не е ясно в случай на пенсиониране дали акциите ще останат собственост на служителите и те ще могат да се разпореждат с тях по свое усмотрение, или ще получат директно сумата от продажбата на акциите след изкупуването им от работодателя на пазарната стойност към момента на продажба. В случай на напускане на компанията преди достигане на пенсионна възраст сумата, която служителите ще получат, е 75% от пазарната цена към дадения момент. Освен това в полза на притежателите на акции се разпределя дивидент, който се получава под формата на допълнителни акции на същото дружество майка. В тази връзка поставяте въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ, на които сте получил отговор с писмо изх. № 171-1/14.03.2022 г. от Дирекция ОДОП ….., както и въпрос, свързан с прилагането на СИДДО с Германия, който ще бъде разгледан отделно в т. 3 по-долу.

Предвид описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище:

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изпълнителният директор на НАП организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. Част от запитването Ви е насочена към проучване становището на НАП относно данъчните ефекти във връзка с посочени различни хипотези и в този смисъл има характеристиките на искане за правна консултация, което е извън правомощията на изпълнителния директор на НАП. Освен това описаната фактическа ситуация не е достатъчно ясна, поради което Ви уведомявам, че изразявам само принципно становище по поставените въпроси. Възможно е факти и обстоятелства, които могат да бъдат уточнени единствено в рамките на производство по извършване на проверка или ревизия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да дават основание за данъчно третиране, различно от изложеното по-долу.

 1. По въпросите, свързани с прилагането на ЗДДФЛ

Съгласно чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. По аргумент на чл. 8, ал. 3 от същия закон доходите от дивиденти от участие в чуждестранни юридически лица са от източник в чужбина. По смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ „дивидент“ е:

 • доход от акции;
 • доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
 • скрито разпределение на печалбата.

На основание чл. 38, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно физическо лице от източник в чужбина. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ не са облагаеми разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции. В конкретния случай цитираната разпоредба не може да бъде приложена, тъй като печалбата (или друг източник на собствен капитал) на чуждестранното юридическо лице (R… I….) не е разпределена под формата на нови акции от R….. I….., а всеки акционер получава „специален“ дивидент – акции от дъщерно дружество (O….), пропорционално на притежаваните от него акции в R… I….. Следователно полученият от Вас „специален“ дивидент попада в обхвата на облагаемите доходи, доколкото липсва правно основание същият да бъде освободен от облагане по смисъла на ЗДДФЛ.

При определянето на основата за облагане на доходите от дивиденти е необходимо да се има предвид следното:

 • окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент (чл. 38, ал. 2 от ЗДДФЛ);
 • когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им (чл. 10, ал. 3 от ЗДДФЛ);
 • непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена (чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ);
 • когато не е предвидено друго в ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на получаването на престацията – за непаричен доход (чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). В тази връзка следва да се уточни, че за доходите от дивиденти не е предвиден друг ред за определяне датата на придобиването им, т.е. валидно е общото правило на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ. В конкретния случай това е датата, на която сте получил акции на O….. Към този момент именно следва да се определи и пазарната им цена, предвид цитираната по-горе разпоредба на чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. Според § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ „пазарна цена“ е тази по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), където е регламентирано, че това е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.

В случай че сте придобили акциите на посочената от Вас дата, която е датата на разпределянето на дивидента (12.11.2021 г.), е възможно за пазарна цена да се приеме „справедливата цена“ на акциите на O…. към тази дата, доколкото може да се установи, че това би била продажната им цена при обичайна сделка.

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, окончателният данък по чл. 46 от същия закон се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация. В тези случаи дължимият данък се определя в Част ІV на Приложение № 8 от годишната данъчна декларация.

Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ местните физически лица са задължени да декларират притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. Съгласно утвърдения образец на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина се декларират в Част І на Приложение № 8, като за акциите, придобити под формата на „специален дивидент“, цената на придобиване ще е съответната пазарна цена към датата на придобиването им, доколкото това може да се каже, че е и документално доказаната цена на придобиване. Тази цена следва да се приеме и като цена на придобиване във връзка с определянето на облагаемия доход по реда на   чл. 33, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ при евентуална бъдеща продажба или замяна на въпросните акции.

 1. По въпросите, свързани с прилагането на СИДДО със САЩ

В запитването е посочено, че разпределянето на „специален дивидент” е облагаемо събитие за целите на федералното подоходно облагане в САЩ, но не е уточнено дали и с какъв процент данък е обложен. Също така, не е посочено как се квалифицира доходът съгласно националното законодателство на САЩ. Поради това, по-долу изразяваме само нашето принципно становище.

Доколкото според националното законодателство на САЩ доходът се третира като дивидент, същият попада в обхвата на разпоредбите на чл. 10 от СИДДО със САЩ, както следва:

 • дивидентите, платени от дружество, което е местно лице на едната договаряща държава (САЩ), на местно лице на другата договаряща държава (България), могат да се облагат с данък в тази друга държава (чл. 10, ал. 1 от СИДДО със САЩ);
 • въпреки това такива дивиденти могат да се облагат с данък и в договарящата държава, на която дружеството, изплащащо дивидентите, е местно лице (САЩ) и в съответствие със законодателството на тази държава, но ако притежателят на дивидентите е местно лице на другата договаряща държава (България), така начисленият данък няма да надвишава 10 процента от брутната сума на дивидентите (чл. 10, ал. 2, буква „б“ във връзка с чл. 10, ал. 3, буква „а“, изречение трето от СИДДО със САЩ).

Доколкото според националното законодателство на САЩ доходът не се третира като дивидент, въз основа на представената в запитването фактическа обстановка не е възможно да се направи преценка коя от останалите разпоредби на СИДДО със САЩ е приложима спрямо същия.

В зависимост от точната квалификация на дохода Спогодбата предвижда различно разпределение на данъчнооблагателните правомощия между държавата на източника на този доход и държавата на местното лице, което го получава. Когато държавата на източника има право да облага определен доход, държавата на местното лице е длъжна да приложи метод за избягване на двойното данъчно облагане. В описаната по-горе хипотеза на доходи от дивиденти двойното данъчно облагане се избягва чрез метода „данъчен кредит” съгласно чл. 22, т. 1, б. б) от СИДДО между България и САЩ. В този случай ще можете да приспаднете сума, равна на данъка, платен в САЩ, но не повече от данъка, определен в националното законодателство на България, т.е. 5%. Следва да се има предвид обаче, че за ползване на данъчния кредит ще бъде необходимо, на основание     чл. 50, ал. 5 от ЗДДФЛ, да приложите към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесения в САЩ данък.

Когато по отношение на конкретен вид доход в СИДДО със САЩ е предвидено облагане само в държавата на местното лице (България), например в хипотезата на чл. 20, ал. 1 от СИДДО със САЩ, тогава България не е длъжна да приложи метод за избягване на двойното данъчно облагане, дори ако доходът е бил ефективно обложен в САЩ. В този случай лицето може да претендирате пред данъчната администрация на САЩ възстановяване на внесения там данък.

В случай че доходът не е обложен в САЩ, на основание на разпоредбите на СИДДО, той ще подлежи на облагане само в България по общия ред на ЗДДФЛ, както е посочено по-горе.

 1. По въпроса, свързан с прилагането на СИДДО с Германия

Доколкото на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ разпределяният под формата на допълнителни акции дивидент е необлагаем доход в България, по отношение на същия няма да възникне двойно данъчно облагане, независимо от данъчното му третиране в Германия. Следователно в случая не са налице и основания за прилагането на разпоредбите на СИДДО с Германия.

 ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: /ГЕОРГИ АРНАУДОВ/

X

Right Click

No right click