• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Oтносно:Oсигуряване на управителите на етажна собственост

Относно:осигуряване на управителите на етажна собственост

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

чл. 4 КСО,

чл. 50 ЗДДФЛ,

§ 1 ЗДДФЛ,

чл. 40 ЗЗО

РАЗЯСНЕНИЕ № М-94-X-176 от 19.01.2015 г.

По повод Ваше писмено запитване, постъпило по електронен път в Централно управление на НАП и заведено с вх. № М-94-Х-176/17.12.2014 г., изразявам следното становище:

Според описаната в писмото Ви фактическа обстановка, вход от жилищна сграда в режим на етажна собственост желае да назначи по чл. 19 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) физическо лице за домоуправител. Избраното физическо лице е пенсионер и не е регистрирано като самоосигуряващо се лице. Посочили сте, че етажната собственост подготвя граждански договор в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Предвижда се месечно възнаграждение за домоуправителя в размер на 200 лв., което да се изплаща с издаване на разходен касов ордер. В тази връзка поставяте следните въпроси:

1. Така избраният домоуправител влиза ли в обхвата на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение?

2. Смята ли се, че след като лицето получава пенсия, то е „осигурено на друго основание“?

3. Следва ли да се начисляват осигуровки за ДОО или може да се приложи КСО, чл. 4, ал. 4, според който „Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание“?

4. Следва ли да се начисляват здравни осигуровки?

5. Трябва ли избраният по гореописания ред домоуправител да плаща ДОД?

6. При положение, че етажната собственост не е регистрирана като сдружение и не е предприятие, кой следва да изчислява и внася данъка?

С оглед изложената в запитването Ви фактическа обстановка и действащата към момента нормативна уредба, изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:

По въпроси 1 – 4:

Съгласно чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост се осъществява чрез общо събрание и/или сдружение на собствениците.

От изложеното в писмото Ви, става ясно, че сте избрали формата на управление на сградата да бъде общо събрание на собствениците, което не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон. Общото събрание избира и освобождава членовете на управителния съвет /управител/, както и касиер, избира и освобождава членовете на контролния съвет /контрольор/ - арг. от чл. 11, ал. 1, 2 и 3 от ЗУЕС.

Съгласно разпоредбата на чл. 11, т. 11 от ЗУЕС общото събрание на собствениците може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретни правомощия на управителния съвет /управителя/, които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица. Управителният съвет е изпълнителният орган на етажната собственост и се избира за срок от две години, като членовете избират от своя състав председател/управител.

В § 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО) е дадена легална дефиниция на понятието "осигурено лице" - това е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за която са внесени или дължими осигурителни вноски.

 

Следователно, за да има качество на "осигурено лице" за физическото лице трябва да са изпълнени едновременно две условия: - извършване на трудова дейност; - внесени или дължими осигурителни вноски.

Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или 4а, ал. 1 от кодекса и продължава до прекратяването й. Кръгът на лицата, които задължително подлежат на държавно обществено осигуряване е определен в чл. 4 от КСО. В случая, физическото лице е избрано за управител от Общото събрание по ЗУЕС и като такова ще упражнява трудова дейност през 2015 г. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности задължително се осигуряват за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд „Общо заболяване”, фонд „Пенсии”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица”.

Месечните осигурителни вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година.

Съгласно забележка № 4 от Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. минимален осигурителен доход не се прилага за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС.

Във връзка с определяне на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ следва да имате предвид, че дейността по управление на етажната собственост попада в сектор „Операции с недвижими имоти”- раздел 68, клас "Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти " с код 68.20 от Класификатора на икономическите дейности /КИД-2008/. Здравното осигуряване на тази група лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Осигурителните вноски се внасят върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.

Лицата, родени след 31.12.1959 г., се осигуряват задължително и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски се определят на база доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).

Когато лицата получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход в поредността, определена в чл. 4а, ал. 6 от КСО, чл. 6, ал. 10 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. ЗЗО.

В случаите, в които избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС не получават доходи от тази си дейност, не възниква задължение за внасяне на осигурителни вноски.

Осигурител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от КСО е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Общото събрание на собствениците по смисъла на КСО е осигурител за лицата, на които се изплащат възнаграждения и е задължено да внася дължимите осигурителни вноски. На основание чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс регистрацията на задължените лица се извършва чрез служебно вписване на данни в регистъра на НАП въз основа на: - първата подадена декларация, свързана с данъчното облагане или задължителните осигурителни вноски за местните и чуждестранни физически лица; - на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ за лицата, вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАт.

В конкретния случай, Общото събрание на собствениците на етажната собственост е задължено лице по ДОПК и следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията /чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за регистър БУЛСТАТ/, която му определя уникален единен идентификационен код (ЕИК).

Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код - /чл. 7, ал. 7 от КСО/. Съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни: - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионни осигуряване, здравното осигуряване, вноските за фонд "ГВРС", дните в осигуряване, облагаемия доход по ЗДДФЛ; - за общия размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионни осигуряване, здравното осигуряване, вноските за фонд "ГВРС" и дължимия данък по ЗДДФЛ. Редът за подаване на тези данни е уреден с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена от министъра на финансите. Данните се подават с утвърдените с наредбата образци на декларации. По отношение на подаването и попълването на декларациите от осигурителя /Общото събрание на етажната собственост/, следва да се има предвид следното: Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице” се подава за всеки календарен месец до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение след този срок, Декларация образец № 1 се подава до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението. Съгласно Указанията за попълване на Декларация образец № 1 (приложение № 1) в т. 12 – Вид осигурен – се попълва код „82 – за лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 от КСО” Декларация образец № 6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ се подава едновременно с Декларация образец № 1.

Предвид гореизложеното, специалният закон /ЗУЕС/ регламентира избор на управителя на етажната собственост, поради което същият попада в обхвата на лице по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО. Върху определеното месечно възнаграждение се дължат осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Безработица“, допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд /ако е роден след 31.12.1959 г./ и вноски за Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, независимо, че лицето е пенсионер. В случая, не може да бъде приложена разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от КСО, тъй като тя касае лица, извършващи трудова дейност като самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО или полагащи труд без трудово правоотношение и в същото време имат качеството на пенсионери. По въпроси 5 и 6: Предвид цитираната по-горе нормативна уредба, управителите на етажна собственост се третират като лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности. На основание § 1, т. 26, буква „д“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности се определят като трудови правоотношения. Лицата, които получават доходи от трудови правоотношения се облагат по реда на Раздел І от глава пета на ЗДДФЛ и при формирането на облагаемия доход не е възможно да се приспадат разходи за дейността.

Задължението за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения, според разпоредбата на чл. 42 от ЗДДФЛ, е вменено на работодателя. За целите на данъчния закон „работодател“ е: всяко местно лице (физическо или юридическо), чуждестранно лице (физическо или юридическо), извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице (§ 1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ).

 

Доколкото етажната собственост, с форма на управление общо събрание на собствениците, не може да се дефинира като работодател по смисъла на цитираната разпоредба, тя не е ангажирана с авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения. От друга страна, законодателят не е регламентирал ред за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения от получателя на дохода – физическо лице, страна по такова правоотношение. Ето защо, облагането в тези случаи следва да се извърши с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в срок до 30 април на следващата година, от задълженото физическо лице.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: ГАЛЯ ДИМИТРОВА

X

Right Click

No right click