• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, издава фактура на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, за извършени строително-монтажни работи (СМР), в която приспада частично аванс, преведен по сделката. Впоследствие се оказва, че извършените СМР са по друг договор, за който няма получено авансово плащане, и съответно авансът не би трябвало да се приспада. Как трябва да се процедира в този случай - чрез издаване на протокол по чл. 116 ЗДДС или чрез издаване на дебитно известие по чл. 115 ЗДДС? Има ли срок, през който издаването на протокола по чл. 116 ЗДДС и нова (вярна) фактура трябва да бъде извършено с оглед възможността получателят на фактурата да не изгуби право на данъчен кредит по новата фактура, издадена значително по-късно от датата на данъчно събитие, във връзка с което е издадена грешната фактура? В конкретния случай срокът е над 12 месеца.

В случая правилният начин на процедиране изисква анулиране на фактурата по реда на чл. 116 ЗДДС, включително и издаване на двустранния протокол по ал. 4 на чл. 116. Причината е, че е налице погрешно съставен данъчен документ - в него е вписана неправилно изчислена данъчна основа на доставката. В конкретната ситуация трябва да се има предвид разпоредбата на чл. 58, ал. 1 {#}ППЗДДС. Според нея при анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал. 1 ЗДДС и при условие че притежава протокола по ал. 4 на чл. 116. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 ЗДДС. Предполагам, че последното посочено условие е изпълнено от получателя на СМР. Поради което той ще може да упражни право на данъчен кредит по доставката (въз основа на новата коректна фактура), независимо че ще са минали повече от 12 месеца между издаването на първоначалната фактура и анулирането й.

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

X

Right Click

No right click