• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, издава фактура на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, за извършени строително-монтажни работи (СМР), в която приспада частично аванс, преведен по сделката. Впоследствие се оказва, че извършените СМР са по друг договор, за който няма получено авансово плащане, и съответно авансът не би трябвало да се приспада. Как трябва да се процедира в този случай - чрез издаване на протокол по чл. 116 ЗДДС или чрез издаване на дебитно известие по чл. 115 ЗДДС? Има ли срок, през който издаването на протокола по чл. 116 ЗДДС и нова (вярна) фактура трябва да бъде извършено с оглед възможността получателят на фактурата да не изгуби право на данъчен кредит по новата фактура, издадена значително по-късно от датата на данъчно събитие, във връзка с което е издадена грешната фактура? В конкретния случай срокът е над 12 месеца.

Облагане доходите на български гражданин, работещ в чужбина

 http://zakonnik.bg/                                                                                                                                           

  Въпрос: На български граждани живеещ, целогодишно в България, му е предложено да стане управител на юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорна зона). Лицето няма собственост в юридическото лице, на което ще е управител. Лицето ще осъществява дейността по управление на дружеството от България. Дейността на дружеството е покупка и продажба на телефонен трафик от телекомуникационни компании, което позволява да извършва дейността си като управител, без да напуска България. Възнаграждението ще се изплаща на лицето по банков път всеки месец. За полученото възнаграждение лицето какви данъци и осигуровки ще дължи по българското законодателство? Ще възникне ли за него задължение за регистрация по ЗДДС като физическо лице при преминаване на праг от 50 000 лв. за 12 месеца?

Данъчно третиране на разходите за карти за градски транспорт

  http://zakonnik.bg/                                                                                                                      

Как се третират разходите за карти за градски транспорт за превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно, съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ?

Определяне на мястото на стопанска дейност на предприятие

http://zakonnik.bg/

Дружеството е с търговска регистрация в България. Едноличен собственик на капитала на дружеството е гръцки гражданин. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България. Дружеството извършва строителни и консултантски услуги на територията на Република Гърция, като възложители/купувачи съгласно сключени договори са гръцки фирми. Към този момент българското дружество няма регистриран клон в Гърция. Предвид на това, че осъществява сделки с място на изпълнение в Гърция, дружеството се е регистрирало за целите на облагането с данък върху добавената стойност в Гърция. По силата на подписаните договори предприятието издава фактури за продажба с гръцкия си ДДС номер, като начислява 24% данък върху добавената стойност в Гърция.

X

Right Click

No right click