• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

СС № 12 - Данъци от печалбата

Обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.

 

Цел
СС 12 определя реда за отчитане и представяне на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните разлики.
 
Обхват
1. Този стандарт се прилага от предприятията, които начисляват данъци от печалбата.
 
Определения
2. В този стандарт се използват следните определения:
Счетоводна печалба или загуба - печалбата или загубата за периода, определена като разлика между приходите и разходите от отчета за приходите и разходите, преди приспадане на разхода за данъци от печалбата.
Данъчна печалба (загуба) - печалбата (загубата) за даден период, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите (възстановимите) данъци.
Данъчна основа - стойността, по която се признава даден актив или пасив от данъчното законодателство при определянето на данъчната печалба (загуба).
Разход за данъци от печалбата - сумата на текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци от печалбата и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни отчетни периоди.
Текущ данък от печалбата - сумата на данъците от печалбата, които са определени като дължими (възстановими) по отношение на данъчната печалба (загуба) за периода.
Активи по отсрочени данъци - сумите на данъците от печалбата, възстановими в бъдещи периоди, по отношение на:
а) намаляеми временни разлики;
б) пренасяне напред на неизползвани данъчни загуби, и
в) пренасяне напред на неизползвани данъчни кредити.
Пасиви по отсрочени данъци - сумите на дължимите данъци от печалбата, платими в бъдещи периоди, по отношение на облагаеми временни разлики.
Временни разлики - разликите между балансовата стойност на един актив или пасив иВременните разлики биват:
а) облагаеми временни разлики - временните разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се увеличи данъчната печалба или ще се намали данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена, или
б) намаляеми временни разлики - временните разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се намали данъчната печалба или ще се увеличи данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена.
 
Признаване, оценяване и представяне на текущи данъчни активи и текущи данъчни пасиви
3.1. Текущите данъци от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди следва да се признаят като пасив до размера, до който не са платени. Ако вече платените данъци от печалбата за текущия и предходни периоди надвишават дължимата сума за тези периоди, превишението следва да се признае като актив.
3.2. Текущият данък от печалбата се определя по данъчните ставки, които се прилагат към датата на финансовия отчет.
3.3. Текущият данък от печалбата се представя в отчета за приходите и разходите като разход за данъци от печалбата за периода, с който се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната загуба, освен в случаите по т.7.4.
3.4. Преизчисленията на текущи данъци от печалбата за предходни отчетни периоди, които са признати през текущия период се представят в отчета за приходите и разходите като разход (икономия) за данъци от печалбата за текущия период, освен в случаите по т.7.4.
3.5. Текущи данъчни активи и текущи данъчни пасиви не се компенсират в консолидираните финансови отчети.
 
Признаване на активи и пасиви по отсрочени данъци
4.1. Определеният върху намаляемите временни разлики данък от печалбата се признава като актив по отсрочени данъци.
4.2. Определената икономия на данък от печалбата върху данъчни загуби и данъчни кредити се признава като актив по отсрочени данъци.
4.3. Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната загуба или данъчния кредит.
4.4. Непризнатите активи по отсрочени данъци и балансовата стойност на признатите активи по отсрочени данъци се преразглеждат към датата на всеки финансов отчет, за да се прецени отново степента на вероятност да има достатъчни бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се приспадне намаляемата временна разлика, данъчната загуба или данъчния кредит.
4.5. Определеният върху облагаемите временни разлики данък от печалбата се признава като пасив по отсрочени данъци.
4.6. Пасив по отсрочени данъци се признава задължително за всички възникнали облагаеми временни разлики.
 
Оценяване на активите и пасивите по отсрочени данъци
5.1. Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчните ставки съгласно данъчното законодателство, действащо за периодите, в които се очаква активът да се реализира или пасивът да се уреди. Оценяването следва да отразява данъчните ефекти на начина, по който предприятието очаква да възстанови активите или да уреди пасивите.
5.2. В случаите когато за различните нива (и/или компоненти) на данъчна печалба се прилагат различни данъчни ставки активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по ефективната (и/или конкретната очаквана) данъчна ставка съгласно данъчното законодателство на база на очакваната данъчна печалба за периодите, в които активът се реализира или пасивът се уреди.
5.3. Активите и пасивите по отсрочени данъци не се дисконтират.
 
Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци във финансовия отчет
6.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В счетоводния баланс активите и пасивите по отсрочени данъци се представят отделно от другите активи и пасиви.
6.2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Активите и пасивите по отсрочени данъци се представят компенсирано във финансовия отчет. Компенсиране на активи и пасиви по отсрочени данъци не се допуска в консолидираните финансови отчети.
6.3. Измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци, освен в случаите по т. 7.6, се представят във финансовия отчет като разход за данъци от печалбата.
 
Счетоводно отчитане
7.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Текущият данък от печалбата се отразява като задължение към бюджета и намаление на счетоводната печалба или увеличение на счетоводната загуба за периода.
7.2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Активът по отсрочените данъци се отразява в увеличение на счетоводната печалба или намаление на счетоводната загуба за периода, освен в случаите по т. 7.4.
7.3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Пасивът по отсрочените данъци се отразява в намаление на счетоводната печалба или увеличение на счетоводната загуба за периода, освен в случаите по т.7.4.
7.4. Текущите и отсрочените данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал, когато данъкът възниква в резултат на операция или събитие, което е признато през същия или различен отчетен период директно в собствения капитал.
7.5. Промяната в сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци се отразява като увеличение/намаление на счетоводната печалба/загуба за текущия период, включително и промени, произтичащи от промяна в данъчните ставки, данъчното законодателство или очаквания начин на възстановяване на актива или уреждане на пасива.
7.6. Промяната в сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци, които са дебитирани или кредитирани директно в собствения капитал се отчита в същата балансова статия.
 
Оповестяване
8. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятието следва да оповести в приложението отделно сумата на:
a) текущия данък от печалбата;
б) облагаемите временни разлики и пасива по отсрочен данък върху тях към датата на финансовия отчет;
в) намаляемите временни разлики, неизползваните данъчни загуби или кредити и актива по отсрочен данък върху тях към датата на финансовия отчет;
г) намаляемите временни разлики и неизползваните данъчни загуби или кредити, за които не е признат актив по отсрочен данък, както и причините за това;
д) преизчисленията на текущи данъци от печалбата за предходни периоди, признати през текущия период;
е) текущите и отсрочените данъци, дебитирани или кредитирани директно в собствения капитал;
ж) корекцията в отсрочените данъци в резултат на промяна в данъчното законодателство;

 

з) дължимите (възстановими) данъци от печалбата поотделно за обичайната и извънредната дейност, когато предприятието е реализирало печалба или загуба от извънредна дейност. 

X

Right Click

No right click