• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

СС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.

 

Цел
СС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и разходите, така че всички предприятия да подготвят и представят отчетите си за приходите и разходите на съпоставима база. Този стандарт изисква класифицирането и отчитането на определени пера като пера от обичайна дейност и като извънредни. Той определя и счетоводното третиране на промените в счетоводните стойности, промените в счетоводната политика и коригирането на фундаменталните грешки.
 
Обхват
1. Този стандарт се прилага при представянето на печалбите или загубите, свързани с обичайната дейност и извънредните статии в отчета за приходите и разходите, отразяването в отчета на промените в приблизителните счетоводни оценки, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика.
 
Определения
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Извънредни статии - приходи или разходи, получени в резултат на събития или операции, които са ясно разграничени от обичайната (типичната, свойствената) дейност на предприятието, поради което не се очаква те да се повтарят често или постоянно.
Обичайна дейност - дейностите, които предприятието предприема, и тези, които са свързани или произтичат от предприетите дейности, и такива, които допринасят за развитие на предприятието. Тя може да бъде основна, финансова и инвестиционна.
Фундаментални грешки - грешки, които са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.
Счетоводна политика - съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на финансовите отчети.
 
Печалба или загуба за отчетния период
3.1. Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.
3.2. Печалбата или загубата за отчетния период включва:
а) печалбата или загубата от обичайната дейност, и
б) извънредните статии.
 
Извънредни статии
4.1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително в приложението.
4.2. Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.
4.3. Като извънредни статии се представят:
а) балансовата стойност на принудително отчуждените активи;
б) балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на природни и други бедствия;
в) сумата на получените застрахователни обезщетения.
 
Печалба или загуба от обичайната дейност
5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии трябва да се оповести в приложението.
 
Промени в приблизителните счетоводни стойности
6.1. Използването на разумни приблизителни стойности при изготвянето на финансовите отчети е основно изискване, което осигурява тяхната достоверност.
6.2. Приблизителните стойности подлежат на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се базират, или в резултат на допълнително натрупан опит или последващо развитие.
6.3. Ефектът от промяната на приблизителните счетоводни стойности се включва при определянето на печалбата или загубата, както следва:
а) за периода на промяната - ако промяната засяга само този период;
б) за периода на промяната и бъдещите периоди - ако промяната засяга и тях.
6.4. Ефектът от промяната на приблизителната счетоводна стойност се включва в същата статия на отчета за приходите и разходите, която е била използвана за приблизителната стойност преди това.
6.5. Ефектът върху бъдещи периоди, ако има такъв, се признава, когато тези бъдещи периоди настъпят.
6.6. Предприятието оповестява естеството и размера на промяната на приблизителната счетоводна стойност, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди.
 
Фундаментални грешки
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. сравнителната информация от предходния отчетен период следва да се преизчисли.
7.1.2. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години.
7.1.3. Предприятието трябва да оповести:
а) естеството на фундаменталната грешка;
б) размера на корекцията (преизчислението) по позиции за текущия период и за предходния период;
в) размера на корекцията (преизчислението) по позиции, свързани с периоди, предходни на предходния период;
г) факта, че сравнителната информация е била преизчислена.
 
Допустим алтернативен подход
7.2.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се включва в другите приходи или разходи при определянето на печалбата или загубата за текущия период.
7.2.2. Изготвят се проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, сякаш фундаменталната грешка е била коригирана през периода, през който е направена. Тези отчети се прилагат към годишния финансов отчет като елемент от приложението.
7.2.3. Предприятието трябва да оповести:
а) изготвянето на проформа финансов отчет;
б) стойностния размер на фундаменталната грешка, който е повлиял върху печалбата или загубата от текущ период;
в) размера на корекцията за всеки период, за който е представена информация във финансовия отчет.
 
Промени в счетоводната политика
8.1. Промени в счетоводната политика се извършват само когато това се изисква по закон, от счетоводни стандарти, или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките във финансовите отчети на предприятието.
8.2. Не е промяна на счетоводната политика:
а) приемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество от случилите се преди това събития или сделки, и
б) приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки, които не са се случвали преди това или са били незначителни.
 
Препоръчителен подход
8.3.1. Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила. Всяка корекция вследствие на промяната трябва да бъде отразена като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация трябва да бъде преизчислена. Разликата от преизчисляване на разходите за данъци в отчета за приходите и разходите за предходния период се посочва като корекция на неразпределената печалба (непокритата загуба).
8.3.2. Промяната в счетоводната политика се прилага без обратна сила, когато корекцията на салдото на неразпределената печалба от минали години не може да бъде надеждно определена.
 
Допустим алтернативен подход
8.4.1. Промяната в счетоводната политика трябва да се прилага с обратна сила, освен ако сумата, която се отнася за предходни години, не е определима в разумни граници. Всяка корекция вследствие на промяна на счетоводната политика трябва да се включи в другите приходи или разходи при определянето на печалбата или загубата за текущия период.
8.4.2. Изготвят се проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, като че ли новата счетоводната политика е била прилагана винаги.
8.5. (нов - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Промяната в счетоводната политика, произтичаща от приемането на нов или от изменението или допълнението на съществуващ счетоводен стандарт, се отчита съгласно изискванията, посочени в новия или в изменения счетоводен стандарт, ако такива са определени. Когато в съответния счетоводен стандарт не са определени изисквания за отчитане на промяната в счетоводната политика, тя се отчита съгласно изискванията на този стандарт.
 
Оповестяване
9. Когато дадена промяна в счетоводната политика има съществен ефект върху текущия или върху предходен период или може да има съществен ефект върху следващи периоди, предприятието оповестява:
а) причината за промяната;
б) сумата на корекцията за текущия и за предходния период;
в) сумата на корекцията, отнасящата се за периоди, предхождащи периода, включен в сравнителната информация;
г) фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е практически неизпълнимо.
Пример към СС 8
Примерът не е част от стандарта.
Целта на примера е да илюстрира прилагането на определени изисквания от стандарта.
Извънредни статии
"Стела" ООД използва сграда и земя за осъществяване на производството на продукт "А".
Съгласно решение на съда сградата и земята се отчуждават в полза на действителния им собственик считано от 1 май 2001 г. "Стела" ООД няма възможност да продължи производството на продукт "А", поради което продава тази дейност.
Отчетната стойност на земята към датата на отчуждаването е 700 лв., на сградата - 2700 лв., с начислена амортизация 1300 лв.
Разликата между приходите и разходите от продажбата на дейността по производството на продукт "А" е 300 лв. печалба.

"Стела" ООД
Извлечение от отчета за приходите и разходите с
отразени извънредни статии


Извънредните статии ще се представят по следния начин в отчета за приходите и разходите:

Показатели Текуща година Предходна година
Печалба (загуба) от обичайната дейност 6 000 5 000
Извънредни разходи, в т.ч 2 100  
- Загуба от отписване на земя 700  
- Загуба от отписване на сграда 1400  
Извънредни приходи, в т.ч 300  
- Печалба от продажба на дейност- производство на продукт "А" 300  
Счетоводна печалба /загуба/ 4 200 5 000
Разходи за данъци от печалбата 840 1 000
Печалба /загуба/ 3 360 4 000


Фундаментална грешка
През 2001 г. "Стела" ООД е установила, че по повод продажбата на стоки през 2000 г. е изписана отчетна стойност за тях в размер 82 000 хил. лв. вместо 80 000 хил. лв.
Грешката е в размер 2000 хил. лв., данъчният норматив е 20 на сто.
Препоръчителен подход за отразяване на фундаментална грешка

"Стела" ООД
Извлечение от отчета за приходите и разходитес представено отразяване на грешката (препоръчителен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година
Приходи от продажби 115 000 105 000
Отчетна стойност на продадените стоки 89 000 82 000
Корекция     - 2 000
Печалба от обичайната дейност 26 000 23 000
Корекция     + 2 000
Разходи за данъци от печалбата 5 200 4 600
Корекция     + 400
Печалба 20 800 18 400
Корекция     + 1 600

 

"Стела" ООД
Извлечение от преизчисления отчет за приходите
и разходите след коригиране на грешката
(препоръчителен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година
Приходи от продажби 115 000 105 000
Отчетна стойност на продадените стоки 89 000 80 000
Печалба от обичайната дейност 26 000 25 000
Разходи за данъци от печалбата 5 200 5 000
Печалба 20 800 20 000

 

"Стела" ООД
Извлечение от баланса с представено отразяване на грешката
(препоръчителен подход)

 

Актив Текуща година Предходна година Пасив Текуща година Предходна година
Стоки 100 000 95 600 Основен капитал 50 000 50 000
Корекция + 2 000 + 2 000 Неразпределена печалба 18 400  
      Корекция + 2000 -400  
      Печалби и загуби от текущия период 20 800 18 400
      Корекция     +1600
      Задължения за данъци от печалбата 5 200 4 600
      Корекция +400 +400
      Други пасиви 5 600 22 600
Сума на актива: 100 000 95 600 Сума на пасива: 100 000 95 600
Корекция + 2 000 + 2 000 Корекция + 2 000 + 2 000

 

Извлечение от баланса след отразяване на грешката
(препоръчителен подход)

 

Актив Текуща година Предходна година Пасив Текуща година Предходна година
Стоки 102 000 97 600 Основен капитал 50 000 50 000
      Неразпредена печалба 20 000    
      Печалби и загуби от текущия период 20 800 20 000
      Задължения за данъци от печалбата
Други пасиви
5 600


5 600
5 000


22 600
Сума на актива: 102 000 97 600 Сума на пасива: 102 000 97 600


II. Допустим алтернативен подход за отразяване на фундаментална грешка

"Стела" ООД
Извлечение от отчета за приходите и разходите с представено текущо отразяване на грешката като други приходи (допустим алтернативен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година
Приходи от продажби 115 000 105 000
Отчетна стойност на продадените стоки 89 000 82 000
Други приходи - -
Корекция + 2 000    
Печалба от обичайната дейност 28 000 23 000
в т.ч. от корекция +2 000    
Разходи за данъци от печалбата 5 600 4 600
в т.ч. от корекция + 400    
Печалба 4 600 18 400
в т.ч. от корекция +1 600    

 

"Стела" ООД
Извлечение от преизчисления - проформа отчет за приходите и разходите след отразяване на грешката (допустим алтернативен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година
Приходи от продажби 115 000 105 000
Отчетна стойност на продадените стоки 89 000 80 000
в т.ч. от грешката     - 2 000
Други приходи - -
в т.ч. от грешката - 2 000    
Печалба от обичайната дейност 26 000 25 000
в т.ч. от грешката - 2 000 + 2 000
Разходи за данъци от печалбата 5 200 5 000
в т.ч. от грешката - 400 + 400
Печалба 20 800 20 000
в т.ч. от грешката - 1 600 + 1 600

 

"Стела" ООД
Извлечение от баланса за текущата година с отразяване на грешката в увеличение на стоките (допустим алтернативен подход)

 

Актив Текуща
година
Предходна
година
Пасив Текуща година Предходна година
Стоки 100 000 95 600 Основен капитал 50 000 50 000
Корекция + 2000     Неразпределена печалба 18 400    
      Печалби и загуби от текущия период 22 400 18 400
      в т.ч. от корекция на грешката + 1600    
      Задължения за данъци от печалбата 5 600 4 600
      в т.ч. от корекция на грешката +400    
            Други пасиви 5 600 22 600
Сума на актива: 102 000 95 600 Сума на пасива: 102 000 95 600
в т.ч. от корекция + 2 000     в т.ч. от корекция +2 000    

 

"Стела" ООД
Извлечение от преизчисления проформа баланс (допустим алтернативен подход)

 

Актив Текуща година Предходна година Пасив Текуща
година
Предходна година
Стоки 102 000 97 600 Основен капитал 50 000 50 000
в т. ч. от корекция на грешката     + 2000 Неразпределена печалба 20 000    
      в т.ч. от корекция на грешката +1600    
      Печалби и загуби от текущия период 20 800 20 000
      в т.ч. от корекция на грешката /-1600/ +1600
      Задължения за данъци от печалбата 5600 5000
      в т.ч. от корекция на грешката -400 +400
        +400    
            Други пасиви 5 600 22 600
Сума на актива: 102 000 97 600 Сума на пасива: 102 000 97 600
в т.ч. от корекция на грешката     +2 000 в т.ч. от корекция на грешката     +2 000


Счетоводна политика
През текущата година "Стела" ООД е променила счетоводната си политика по отношение на амортизациите.
Преизчислението за предходната година показва, че са начислени амортизации в по-малко с 800 лв.
I. Препоръчителен подход за отразяване на промените в счетоводната политика

"Стела" ООД
Извлечение от отчета за приходите и разходите
преди отразяване на изменението на счетоводната
политика и с посочване на начина на отразяване
на изменението на счетоводната политика
(препоръчителен подход)

 

Показатели Текуща
година
Предходна година Показатели Текуща
година
Предходна година
Разходи за амортизации от промяна в счетоводната политика 3 600
 
2 100

/+800/
Приходи за дейността 8 900 7 100
Други разходи 4 400 3 900            
Всичко разходи: от промяна на счетоводната политика 8 000 6 000
/+800/
Всичко приходи: 8 900 7 100
Счетоводна печалба от промяна на счетоводната политика 900 1 100
/-800/
Счетоводна загуба - -
Разходи за данъци от промяна на счетоводната политика 180
 
220
/-160/
  - -
Печалба: от промяна на счетоводната политика 720 880
/-640/
Загуба: - -


Забележка. В конкретния случай промяната в счетоводната политика не се отразява за текущата година в отчета за приходите и разходите, а само в счетоводния баланс като корекция на неразпределената печалба и на натрупаната амортизация.

Фирма "Стела" ООД
Извлечение от счетоводния баланс преди отразяване
на промяната в счетоводната политика и с посочване
на начина за отразяване на изменението на счетоводната
политика
(препоръчителен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година Показатели Текуща година
 
Предходна година
  Отчетна стойност Коректив Балансова стойност        
а 1 2 3 4 а 1 2
Дълготрайни активи от изменение на счетоводната политика 51 000
 
7 000

/+800/

 
44 000

/-800/

 
40 000

/-800/
 
Основен капитал 50 000 50 000
Други активи
 
13 000
 
  13 000
 
12 000
 
Неразпределена печалба от изменение на счетоводната политика 880

/-800/

 
50 000
 
          Печалби и загуби от текущия период от изменение на счетоводната политика 720
 
880/-640/
 
          Задължения за данъци от печалбата от изменение на счетоводната политика 180

 
220


/-160/
 
                  Други пасиви 5 220 900
Сума на актива: 64 000 7 000 57 000 52 000 Сума на пасива: 57 000 52 000
В т.ч. от изменение на счетоводната политика     /+800/ /-800/ /- 800/ В т.ч. от изменение на счетоводната политика /- 800/ / 800/

 

"Стела" ООД
Извлечение от отчета за приходите и разходите
след отразяване на промяната в счетоводната политика
(препоръчителен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година Показатели Текуща година Предходна година
Разходи за амортизации 3 600 2 900 Приходи за дейността 8 900
 
7 100
Други разходи 4 400 3 900            
Всичко разходи: 8 000 6 800 Всичко приходи: 8 900 7 100
Счетоводна печалба 900 300 Счетоводна загуба - -
Разходи за данъци от печалбата 180 60     - -
Печалба: 720 240 Загуба: - -

 

"Стела" ООД
Извлечение от счетоводния баланс след отразяване
на промяната в счетоводната политика
(препоръчителен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година Показатели Текущагодина Предходна година
  Отчетна стойност Коректив Балансова стойност        
Дълготрайни активи 51 000 7 800 43 200 39 200 Основен капитал 50 000 50 000
Други активи 13 000     13 000 12 000 Неразпре- делена печалба 80 -
          Печалби и загуби от текущия период 720 240
          Задължения за данъци от печалбата 180 60
          Други пасиви 5220 900
Сума на актива: 64 000 7 800 56 200 51 200 Сума на пасива: 56 200 51 200


Забележка. При промяна на счетоводната политика корекцията на задължението за данъци е за сметка на неразпределената печалба.

 

II. Допустим алтернативен подход за отразяване на промяната в счетоводната политика

"Стела" ООД
Извлечение от отчета за приходите и разходите за
текущата година с текущо отразена корекция в уве-
личение на другите разходи от промяната на счето-
водната политика
(допустим алтернативен подход)

 

Показатели Текуща Година Предходна година Показатели Текуща година Предходна година
Разходи за амортизации 3 600 2 100 Приходи за дейността 8 900 7 100
Други разходи 5 200 3 900 Всичко приходи 8 900 7 100
Всичко разходи: 8 800 6 000 Счетоводна Печалба - -
Счетоводна печалба 100 1 100            
Разходи за данъци от печалбата 20 220        
Печалба: 80 880 Загуба: -  

 

"Стела" ООД
Извлечение от счетоводния баланс за текущата година
с текущо отразена корекция от промяна на счетоводната
политика в увеличение на другите разходи
(допустим алтернативен подход)

 

Показатели Текуща година Предходнагодина Показатели Текущагодина Предходнагодина
  Отчетна стойност Коректив Балансова стойност        
Дълготрайни активи 51 000 7 800 43 200 40 000 Основен капитал 50 000 50 000
Други активи 13 000     13 000 12 000 Неразпре- делена печалба 880 -
          Печалби и загуби от текущия период 20 880
          Задължения за данъци от печалбата 80 220
          Други пасиви 5 220 900
Сума на актива: 64 000 7 800 56 200 52 000 Сума на пасива: 56 200 52 000

 

"Стела" ООД
Извлечение от преизчисления проформа отчет за приходите и разходите за текущата година с отразена промяна на счетоводната политика (допустим алтернативен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година Показатели
 
Текуща година Предходна година
Разходи за амортизации 3 600 2 900 Приходи за дейността 8 900 7 100
В т.ч. от промяна в счетоводната политика     /+800/      
Други Разходи 4 400 3 900      
В т.ч. от промяна в счетоводната политика /-800/          
Всичко разходи: 8 000 6 800 Всичко приходи: 8 900 7 100
В т.ч. от промяна в счетоводната политика /-800/ /+800/      
Счетоводна печалба 900 300 Счетоводна загуба - -
В т.ч. от промяна на счетоводната политика /+800/ /-800/      
Разходи за данъци 180 60     - -
В т.ч. от промяна на счетоводната политика /+160/ /-160/      
Печалба: 720 240 Загуба: - -
В т.ч. от промяна на счетоводната политика /+640/ /-640/      

 

"Стела" ООД
Извлечение от преизчисления проформа счетоводен баланс
за текущата година след отразяване на влиянието на
промените в счетоводната политика
(допустим алтернативен подход)

 

Показатели Текуща година Предходна година Показатели Текуща година Предход- на година
  Отчетна стойност Коректив Балансова стойност        
Дълготрайни активи 51 000 7 800 43 200 39 200 Основен капитал 50 000 50 000
В т.ч. от промяна на счетоводната политика       /-800/ Неразпределена печалба 80  
Други активи 13 000     13 000 12 000 В т.ч. от промяна на счет. политика /-800/    
          Печалби и загуби от текущия период 720 240
          В т.ч. от промяна на счетовод- ната политика /+640/ /-640/
          Задълже- ния за данъци от печалбата 180 60
          В т.ч. от промяна на счет. политика /+160/ /-160/
          Други пасиви 5 220 900
Сума на актива: 64 000 7 800 56 200 51 200 Сума на пасива: 56 200 51 200 
X

Right Click

No right click