• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Изменения в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Posted in НОВИНИ И АКЦЕНТИ 2017

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г.

Изменения в Кодекса на труда от 2017 г.

Posted in НОВИНИ И АКЦЕНТИ 2017

Измененията и допълненията на Кодекса на труда са публикувани в Държавен вестник, брой 105 от 30.XII.2016 г. Основните промените са свързани с командироването и изпращането на работници и служители в и от друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

X

Right Click

No right click