• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Изменения ЗДДС 2016 г. Употребата за лични и служебни нужди се облага с данък

В Държавен вестник, бр. 95, от 8.12.2015 г. е обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се правят изменения и допълнения, включително и в ЗДДС.

Употребата за служебни и лични цели на стоки и услуги се облага с ДДС, въпреки че текстът за облагане на автомобили и имоти, които се ползват едновременно за лични и служебни нужди, така наречения
данък “уикенд”, бе отхвърлен от Комисията по бюджет и финанси, а въпросните предложения не влязоха в закона. Предлагаме в КиК Инфо нашето експертно резюме на промените. Измененията влизат в сила от 01.01.2016 г.

Промените в ДОПК от 01.01.2016 година

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Представяме за резюме на по-важните промени. Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвижда създаване на нов раздел ІІІа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията на предоставящите информация финансови институции за събирането й, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация. 

Промените в ЗКПО от 01.01.2016 г.

В Държавен вестник, бр. 95, от 8.12.2015 г. е обнародван ЗИД на ЗКПО. Измененията за 2016 година в Закона за корпоративно подоходно облагате не са много, освен промените в механизма на прилагане на държавна помощ за регионално развитие. 

Това са промени, основно налагани от правото на ЕС в областта на държавните помощи, които са необходими, за да бъде одобрено данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие.

Изменения, свързани с общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

Изменения:

X

Right Click

No right click