• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

Новото в Закона за местните данъци и такси от 01.01.2015г.

Резюме на промените в Закона за местни данъци и такси от 1 януари 2015 година. 

 С  ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., с § 43 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, са въведени промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.

Данъчни декларации по електронен път

 Предвидена е възможност данъчните декларации за местните данъци и такси да могат да се подават и по електронен път по реда на ДОПК. С промените в данъчното законодателство и изградената софтуерна система, Министерството на финансите (МФ) ще събира информация от общините и за постъпилите местни данъци и такси. Това става възможно чрез единна електронна система, чиято цел е изграждането на единен регистър и проследяването на неправомерното ползване на данъчните облекчения.

Основните промени в осигуряването от 01.01 2015г.

Процентите на здравните и осигурителните вноски запазват своите размери през 2015 година. Няма промяна на съотношенията между работодател и работник, като то остава съответно 60 към 40 на сто.

 Минималните осигурителни прагове за 2015 година по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4% в сравнение с 2014 година. 

 От 1 януари 2015 г. се увеличава максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2400 лв. на 2600 лв.

 От началато на годината месечният размер на минимална работна заплата се увеличава от 340 лв. на 360 лв., а от 01.07.2015г. се предвижда второ увеличение - на 380 лв. на месец. За 2015 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". 

Промени в Закона за корпоративно подоходно облагане от 01.01.2015г.

Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на юридически лица от ЕС

 От 01.01.2015г. не се облагат в България с данък при източника доходите на юридически лица от ЕС от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица.

 Критерии за свързаност: Две лица са свързани, ако едното притежава най-малко 25% от капитала на другото лице непрекъснато за период от поне 2 години. Две лица са свързани и ако трето юридическо лице от ЕС непрекъснато за период от поне 2 години притежава най-малко 25% от капитала на двете лица поотделно.

Резюме на промените в ЗДДС от 01.01.2015 г.

Новото за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път

 От 01.01.2015г. доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз, се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, наричана държава членка по потребление.

Промяната в ЗДДС е във връзка с транспонирането на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО. Изменението на практика задължава доставчиците на изброените услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица. За да избегнат тази административна тежест, доставчиците на услуги, обхванати от промяната услуги, могат да се регистрират за ползване на специални режими за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия.

X

Right Click

No right click